For Students

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Who We Are

Welcome to the website of the iCUBE student information and counseling center.
When you visit our center, we will help you solve all your problems and provide the necessary information. At the same time, we are home to an e-shop, through which you can buy the latest collection from your home or dormitory. If you lose or find something, you can use our Lost and Found website.

Príhovor pána rektora (Haló TU 1 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

Príhovor pána rektora (Haló TU 1 - 2021/2022)

Haló TU


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

milé študentky, milí študenti!

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravil pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2021/2022 na Technickej univerzite v Košiciach.

Milé prváčky a milí prváci, som veľmi rád, že Vás môžem privítať na našej univerzite, ktorej korene siahajú do dávnych čias druhej polovice osemnásteho storočia, kedy bola v Banskej Štiavnici v roku 1762 založená slávna Banícka akadémia, ktorú, ako prvú svojho druhu na svete, zriadila panovníčka Mária Terézia. Táto vzácna história a tradície našich predkov nás zaväzujú, stimulujú a motivujú. Sú kontinuálnym zdrojom dobrého začiatku pre ďalšiu budúcnosť našej univerzity.

Milí mladí začínajúci kolegovia, verím, že u nás nájdete motivačné prostredie pre Váš ďalší osobnostný rozvoj, ako aj pre vytváranie priateľských a kolegiálnych vzťahov, z ktorých budete môcť čerpať počas celého profesijného i osobného života. Želám Vám rýchlu adaptáciu v novom prostredí, veľa úspechov v štúdiu a mnoho nezabudnuteľných chvíľ strávených počas vysokoškolského života. Naši učitelia sú pripravení Vám pri tom pomáhať.

TUKE vstupuje do nasledujúceho akademického roka ako úspešná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá sa teší vysokému rešpektu doma i v zahraničí. O našej kvalite referujú nezávislé externé celosvetové a európske rankingové agentúry. TUKE sa dlhodobo umiestňuje v prvej štvorke rebríčka najlepších univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Našu skladbu fakúlt a ich vzájomný potenciál obdivujú kolegovia nielen doma, ale aj v zahraničí.

TUKE si kladie za cieľ byť internacionálnou, interdisciplinárnou a podnikateľskou inštitúciou s jasnou koncepciou excelentnosti vo vede, vzdelávaní, ako aj transfere vedomostí a technológií, a tak byť schopná ponúknuť komplexné riešenia a angažovaný prístup. Pozrime sa, prosím, spoločne, ako sa nám to darí napĺňať a umocňovať.

Začnime internacionálnosťou. TUKE je ako jediná technická univerzita zo Slovenska súčasťou siete európskych univerzít v rámci aliancie ULYSSEUS, ktorú tvorí 6 inštitúcií zo 6 krajín Európy, má spolu viac ako 170 000 študentov, 87 fakúlt, viac ako 8 000 akademických pracovníkov a 1 000 výskumných tímov, 6 regionálnych vlád a 6 radníc, ako aj podnikateľských partnerov, a to sumárne znamená veľkú zodpovednosť a predstavuje ambicióznu výzvu.

Pokračujme interdisciplinárnosťou a transferom technológií. TUKE sa spolu s UPJŠ, UVLaF, ústavmi SAV, mestom a krajom stala členom Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), vďaka ktorému by mala prísť do kraja investícia za vyše 320 miliónov €. Košický klaster nového priemyslu je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska na interdisciplinárnej báze, a tým významne zvýšiť jeho ekonomickú, ako aj sociálnu úroveň. TUKE sa stala súčasťou novozaloženého Inovačného centra Košického kraja.

TUKE sa stala bázou výskumu vodíkových technológií a vehementne sa pustila do práce. Výsledok na seba nenechal dlho čakať. Už začiatkom augusta tohto roka došlo k odovzdaniu prvého vodíkového autobusu vyrobeného na Slovensku. Je výsledkom spolupráce Strojníckej fakulty TUKE a spoločnosti ROŠERO – P, s. r.o. zo Spišskej Novej Vsi. Úžasný skok v reálnom čase. Z TRL 3 na TRL 8 (Technology Readiness Level). Tomu hovorím transfer v reálnom prenose. Ďakujem dekanovi fakulty profesorovi Živčákovi, profesorovi Brestovičovi a jeho tímu, a v neposlednom rade profesorovi Sinayovi, koordinátorovi vodíkových technológií v Slovenskej republike, za túto výnimočnú prípravu na EXPO Dubaj 2021, kde bude náš „vodíkový autobus“ reprezentovať Slovensko.

A že koketujeme aj s excelentnosťou, o tom, okrem iných, svedčia aj nasledujúce skutočnosti. V ostatnom akademickom roku sme opäť získali viacero ocenení, spomeniem niektoré z nich. Prvé miesto v prestížnej súťaži medzinárodného formátu Falling Walls Lab Slovakia 2020, Cenu za vedu a techniku za rok 2020 v kategórii Osobnosť vedy a techniky udelenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cennými sú aj absolútne víťazstvo súťaže Študentská osobnosť Slovenska, Vedec roka SR 2020 v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce a viaceré ocenenia Literárneho fondu. Startup centrum TUKE, ktoré pôsobí v rámci Univerzitného vedeckého parku Technicom, výborne plní svoje poslanie. Pomáha meniť inovatívne myšlienky na komerčne využiteľné produkty alebo služby. Startupy zo Startup centra TUKE boli už tretí rok za sebou najúspešnejšie na Slovak University Startup Cup-e, keď zvíťazili v dvoch kategóriách tejto súťaže. Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil TUKE Cenu Jána Bahýľa a Ocenenie vynálezcovskej činnosti za prínosné technické riešenie počas pandémie COVID-19. V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli udelené Ceny rektora TUKE v štyroch kategóriách a boli ocenené najlepšie doktorandské práce.

K zvýšeniu sebavedomia našich inštitúcií by mal prispieť aj začínajúci projekt financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom s názvom „Meranie univerzitnej excelentnosti v regióne V4 – Odstránenie neviditeľnosti a získanie uznania“, ktorý koordinuje Óbuda University a ktorého sme členom.

Milí kolegovia, dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým na tomto mieste poďakoval, všetkým pracovníkom, učiteľom a študentom za Vašu obetavosť, trpezlivosť a zodpovednosť, ktorú ste prejavili počas stále prebiehajúceho obdobia pandémie COVID-19. Za to, že sme úspešne zvládli, a som presvedčený, že aj v súčasnosti zvládneme túto neľahkú situáciu. Vysoko oceňujem aktivity fakúlt a pracovísk, ktoré vyvinuli rad, tak v tejto dobe, potrebných zariadení a pomôcok a vypracovali špeciálne ponuky služieb pre kritické obdobia. Ďakujem za enormnú energiu, ktorú si online procesy vyžadovali od učiteľov aj študentov. Ďakujem, že v tomto pandemickom období sme schopní pretavovať problémy na nové šance a výzvy.

V ostatnom akademickom roku sme venovali značnú pozornosť a úsilie tvorbe vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na TUKE, v súlade so štandardmi, ktoré prijala Slovenská akreditačná agentúra. Boli konštituované nové orgány ako Akreditačná rada a Akreditačná komisia TUKE, pričom na úrovni jednotlivých študijných programov vznikli Rady študijných programov. Prebiehala príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskumných univerzít mesta Košice.

Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality vo všetkých jej činnostiach, najmä vo výskume a vzdelávaní. Patríme medzi univerzity s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Naši absolventi dosahujú vysokú úspešnosť na trhu práce. Nezabúdame však ani na sociálny aspekt. Na pôde TUKE máme materskú školu a jasle, venujeme sa športu a kultúre.

Vážení členovia akademickej obce, milí študenti, všetky úspechy, ktoré som mal možnosť prezentovať, sú výsledkom zodpovednej práce a snahy po neustálom zdokonaľovaní sa Vás zamestnancov a študentov našej univerzity, ktorým za to patrí moje úprimné poďakovanie. Ďakujem členom vedenia TUKE, pani dekanke, pánom dekanom a vedeniam fakúlt, ako aj všetkým členom akademickej obce našej univerzity za odvedenú prácu v minulom akademickom roku. Veľkú úctu vyjadrujem všetkým podporovateľom a fanúšikom našej univerzity. Vážime si spoluprácu s inými univerzitami doma i v zahraničí, s ústavmi SAV, ako aj s priemyselnou sférou. Záverom mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal veľa zdravia, odhodlania a tvorivej invencie, mnoho osobných a pracovných úspechov. A hlavne veľa životného optimizmu, pretože s úsmevom to ide vždy lepšie.

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

Summary:

Rector of the Technical University of Košice, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., in his speech on the opening of the new academic year thanked all employees and students at the University for their achievements and well-done work on study, innovation, research, as well as managing distance learning due to the COVID-19 pandemic.