Pre študentov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Kto sme

Vitajte na stránke študentského informačného a poradenského centra iCUBE.
Pri návšteve nášho centra Vám pomôžeme vyriešiť každý Váš problém a poskytneme potrebné informácie. Zároveň sme domovom pre e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete kúpiť tu najnovšiu kolekciu z pohodlia domova, či internátu. Ak niečo stratíte, alebo nájdete, môžete využiť náš web Straty a nálezy.

ESET Science Award: Výnimočný vysokoškolský pedagóg (Haló TU 2 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

ESET Science Award: Výnimočný vysokoškolský pedagóg (Haló TU 2 - 2021/2022)

Haló TU

 Laureáti ocenenia ESET Science Award 2021

 

Výnimočný vysokoškolský pedagóg Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

 

Sobota 16. októbra 2021 sa stala ďalším významným dňom pre Fakultu výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, kedy si v budove Slovenskej filharmónie počas slávnostného večera v prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Eduarda Hegera prevzali osobnosti slovenskej vedy a pedagogiky ocenenia ESET Science Award. Ocenenie, ktoré už po tretí rok skladá poctu špičkovým osobnostiam, je udeľované v troch kategóriách – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Práve v tretej kategórii – Výnimočný vysokoškolský pedagóg – si ocenenie prevzal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorý na poste dekana pôsobí od roku 2013 a reprezentuje svoju funkciu ako uznávaná národná aj medzinárodná osobnosť.

V roku 1994, ako absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, Strojníckej fakulty, úspešne obhájil na svojej materskej fakulte titul „CSc.“ v študijnom odbore Strojárska technológia. Po šesťročnom pôsobení v praxi v nadnárodných strojárenských spoločnostiach Cincinnati Milacron a Cimcool Industrial Products, kde sa uplatnil vďaka vynikajúcim teoretickým vedomostiam, ktorými prevyšoval absolventov zahraničných univerzít, sa v roku 2003 s bohatými skúsenosťami vrátil na Fakultu výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, kde nasledujúcich 10 rokov pôsobil ako vedúci Katedry výrobných technológií. Následne v roku 2004 úspešne habilitoval v odbore Výrobné inžinierstvo a v roku 2008 úspešne inauguroval v odbore Výrobné technológie. Pedagogické zameranie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc., je fokusované do oblastí progresívnych technológií, inovácií a racionalizácie výroby či samotných výrobných technológií, kde sú teoretické aj praktické znalosti oceneného nesporným prínosom pre poslucháčov domácich aj zahraničných vysokých škôl. Taktiež je zodpovedný za mobilitné akademické programy v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS. Okrem vedecko-výskumných, manažérskych a pedagogických aktivít je ocenený zároveň garantom Kurzu ochrany duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva, pričom svoje prednášky zameriava prioritne na kreativitu v oblasti vedy a výskumu.

Počas celého svojho profesionálneho života je jeho činnosť úzko spätá s transferom poznatkov vlastnej vedeckej školy do praxe, čo sa prejavuje najmä zapájaním mladých výskumníkov do všetkých činností a kreovaním interdisciplinárnych tímov aj za účasti pracovníkov z praxe pre riešenie aplikačného výskumu. Nadobudnuté poznatky prezentuje na mnohých významných konferenciách, workshopoch a plenárnych diskusiách organizovaných doma aj v zahraničí. Komplexné zameranie oceneného v oblasti vedy a výskumu je primárne sústredené do oblasti progresívnych technológií, v ktorých je taktiež riešiteľom širokého spektra národných, ako aj medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, APVV, H2020, EŠIF) od základného až po aplikovaný výskum, o čom svedčí aj vysoký počet úžitkových vzorov a patentov.

 

„Progresívne výrobné technológie sa v priemysle využívajú už niekoľko desaťročí, najlepšie roky však ešte majú pred sebou. Na rozdiel od konvenčných metód obrábania materiálov nie sú založené na mechanickej práci, ale na fyzikálnych, chemických a netradičných pohybových princípoch, ako je obrábanie s využitím vodného prúdu, laseru, plazmy, ultrazvuku a podobne. V mnohých prípadoch ide o jediný možný spôsob výroby súčiastky,“ tvrdí ocenený dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Počas svojho profesionálneho života už získal množstvo významných ocenení, ku ktorým sa nesporne zaraďuje:

• Pamätná medaila ÚMV Slovenskej akadémie vied za rozvoj ústavu a úspešnú spoluprácu (2005),

• Bronzová medaila TUKE (2010),

• titul „TOP manažér kvality roku 2010“ Slovenskej republiky,

• Pamätná medaila – Eisen Stahl (2013),

• Pamätná medaila MTF STU BA (2016),

• Medaila Politechniky Świętokrzyskiej Kielce (2016),

• Medaila Politechniky Częstochowskiej (2016),

• Pamätná medaila SvF TUKE (2017),

• Pamätná medaila FVT TUKE (2012, 2017),

• Pamätná medaila SjF TUKE (2017),

• Pamätná medaila ŽP Výskumno-vývojové centrum Podbrezová (2018),

• Pamätná medaila PF PU v Prešove (2019),

• Pamätná medaila FS ZČU v Plzni (2019),

• Pamätná medaila SjF ŽU Žilina (2019),

• Pamätná medaila LF TUKE (2020),

• Strieborná medaila TUKE (2020), ako aj

• Strieborná medaila ZVTS (2020).

Aj na základe svojich vynikajúcich odborných znalostí a zručností, ktoré sú pretavené okrem iného aj do vyššie uvedených už skôr nadobudnutých ocenení, je Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., členom viacerých predsedníctiev a komisií, akými je napríklad členstvo predsedníctva a podpredseda komisie č. 2 – Nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV, členstvo v Rade pre technické vedy APVV, členstvo v Komisii pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady SR, členstvo užšieho riadiaceho výboru pre inovačnú stratégiu regiónu v rámci projektu RIS Prešov (Rozvoj a realizácia regionálnych inovačných stratégií) v Prešovskom samosprávnom kraji ako expert tematickej pracovnej skupiny Sociálna oblasť a vzdelávanie pre prípravu Regionálneho operačného plánu Slovensko – Východ na obdobie rokov 2007 – 2013 na úrovni NUTS II. pre Prešovský a Košický samosprávny kraj (PO-KE-R), členstvo v Komisii pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Národnej rady SR, členstvo v European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko, či členstvo v redakčnej rade časopisu Journal of Engineering Sciences (JES) na Ukrajine. Odbornosť oceneného potvrdzujú aj dva čestné tituly Dr. h. c., ktorých je držiteľom na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne od roku 2018 a na Sumy State University na Ukrajine od roku 2017.

„Vysokoškolský učiteľ, ktorý nerobí vedu, je len obyčajným replikátorom toho, čo sa dá nájsť v knihách, resp. na internete. Takíto pedagógovia nepatria na vysoké školy. Učenie v najvyšších vzdelávacích ustanovizniach by malo byť založené na vlastných poznatkoch. Vedecká činnosť otvára pedagógovi nielen nové obzory, ale núti ho aj systematicky, intuitívne a kreatívne rozmýšľať. Je dôležité naučiť sa cez vedu spoznávať veci okolo nás,“ uvádza ocenený a zároveň konštatuje, že práca pedagóga je náročná najmä z pohľadu vnímania poslucháčov počas prednášky, zisťovania, čo ich zaujalo viac, čo menej, a prostredníctvom nadobudnutých zistení aj následného prispôsobenia celého výkladu danej problematiky. Interakcia medzi učiteľom a študentom je základom úspechu.

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove pod vedením oceneného prof. Jozefa Zajaca kladie mimoriadny dôraz na prepojenie výučby s praxou, čo napokon vyplýva už z jej názvu. Študenti fakulty riešia počas svojho štúdia reálne projekty vo výrobných závodoch, pričom sa môžu zapájať do rozličných programov, ako napríklad Student Programme of Integrated Company Education, kde absolvujú značnú časť svojho štúdia priamo v praxi vo výrobnom podniku, ktorý si majú možnosť zvoliť z databáz zväzov strojárskeho a automobilového priemyslu, a to nielen na Slovensku. Táto možnosť prepojenia neskôr poskytuje nižší adaptačný čas čerstvého absolventa v jeho prvom zamestnaní. Fakulta pod vedením oceneného dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich si prácu vyberá doma, na Slovensku. Záverom už iba pár slov samotného dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a laureáta ocenenia ESET Science Award Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc.: „Študentom vravievam, že čím je náročnejšie štúdium, tým ľahšie sa uplatnia na pracovnom trhu.“

 

Autor:

Svetlana Radchenko, PhD.

 

Zdroje fotografií:

Archív ESET Science Award 2021, © Linda Kisková Bohušová, © Jozef Kadela

 

Summary:

ESET Science Award: Outstanding Academic

The ESET Science Award in the category Outstanding Academic was awarded to the Dean of the Faculty of Manufacturing Technologies TUKE Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.